Tính năng mới của VeXeRe

Tổng hợp tính năng mới của Web/App VeXeRe.